kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

4 август - Свети седем отроци от Ефес

Posted in Жития.

Sv.Sedem otroci ot EfesРимският император Деций, който управлявал към средата на III век, жестоко гонел християните. Някои били принуждавани насила да принасят жертви на боговете. Други смело изповядвали вярата си и страдали за Христос. А трети бягали в планините и се укривали.

Седем отроци момци от Ефес, главен град на Икония в Мала Азия, все от видни родове, се укрили в една пещера в планината. Те имали високи военни чинове. Като узнал за това, императорът наредил да им отнемат воинските звания и да затрупат пещерата с камъни. Между изпълнителите на царската заповед имало двама християни. Те сложили сред камъните метални плочки, на които написали имената на живопогребаните момци.

Бог дал на младежите смъртен сън. Запазил ги цели две столетия. Пробуждането им станало, когато се появили лъжеучители в Църквата, които отричали възкресението на мъртвите.

Стопанинът на нивата в планината, където била затрупана пещерата, решил да направи ограда на овцете си. За строежа работниците взимали от камъните, с които някога бил затрупан входът на пещерата. Вече било напълно забравено, че там са зазидани седемте момци.

06 август - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Posted in Жития.

На 06 август  Светата Православна Църква чества един от дванадесетте Господски празници – Преображение Господне.Той е установен още в първи век на християнството и ни припомня едно от важните евангелски събития от земния път на Спасителя, а именно явяването Му в небесната слава пред Неговите ученици Петър, Йоан и Яков на планината Тавор.

Юдейският народ не познал в Христос очаквания Месия, макар и старателно да изучавали пророчествата, те се надявали, че очакваният Месия ще ги освободи от робството на чужденците, ще възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия престол. Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни блага, а не за земна слава. Иисус Христос често беседвал с учениците си за Своите страдания. Той казвал, че Му предстои да бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Сърцата на учениците се изпълвали със скръб от тия думи. За да утвърди вярата им, Христос се показал на трима от апостолите в небесна слава. Като взел със Себе си Петър, Яков и Йоан, Той се изкачил с тях на Таворската планина близо до Галилея. Тук Той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Иисус преобразен, лицето Му се изменило и светело като слънце, а дрехите Му станали бели като сняг. С Него имало двама мъже, сияещи в слава, това били Мойсей и Илия, които беседвали с Него за предстоящите Му страдания и доброволна смърт.

Петър, поразен от това, което видял, казал на Иисус, че е добре да останат на това място, като направят три сенника за Него, Мойсей и за Илия. Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казвал:

"Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!"

Учениците от страх паднали ничком. Но Господ се допрял до тях и им казал: "Станете, не бойте се!" И като станали, те видели само Иисус Христос в обикновения Негов вид. Те слезли от планината, а Той им забранил да говорят за това, което видели, докато Син Човечески не възкръсне от мъртвите.

Учениците чули гласа на Самия Бог, двамата пророци Мойсей и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че Иисус е действително Оня, за Когото предсказвали пророците.На Преображение бива засвидетелствана истината и разкрита Божествената природа на Иисус Христос.

Това събитие имало за цел да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания и да ги укрепи във вярата.

6 август - Преображение Господне

Posted in Жития.

06.08 Preobrajenie GospodneХристос проповядвал, учел хората да не грешат, лекувал болни и опрощавал грешници, като ги привеждал към покаяние. Но наближавали Неговите кръстни страдания и смърт. Подготвял за това учениците си. Казвал им, че ще пострада, ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне.

Сърцата им се изпълвали със скръб. Дожаляло Му за тях и решил да ги укрепи. Преобразил се и показал Своята небесна слава. Това станало на планината Тавор, която се намира на 7 км от Назарет. Той взел със себе си тримата ученици Петър, Яков и Йоан.

Това не се видяло необичайно за тях, защото Спасителят обичал да се отдалечава нощно време на молитва. Той се изкачил на един висок хълм, а учениците му останали в подножието на планината.

Изморени от изкачването и от дългата молитва, те заспали. Когато наближавало да съмне, Христос се преобразил. Той блестял със слава на Бог. От двете Му страни стояли пророците Моисей и Илия. Беседвали за предстоящите Му страдания.

Като се събудили, тримата апостоли видели в неизказана слава своя Учител. Лицето Му сияело като слънце, а дрехата му била бяла като сняг. Разбира се, Христос им показал славата Си дотолкова, доколкото те можели да Го видят с физическите си очи. Ако се покажел в истинския Си божествен вид, те биха ослепели от видението.

15 август - Успение Богородично

Posted in Жития.

08.15-Uspenie Bogorodichno

Когато Христос страдал на кръста, не забравил Своята Майка. Поверил Я на грижите на Своя любим ученик свети Иоан Богослов. Тя живеела в неговия дом, но постоянно била между апостолите. Утешавала ги майчински и ги укрепявала при изпитанията.

Когато тръгнали да проповядват Христовото учение, Тя пожелала да хвърлят жребие и за Нея. Тръгнала с кораб за остров Кипър да посети свети Лазар, когото Христос възкресил от мъртвите. Но по пътя се вдигнала голяма буря. Корабът бил отнесен до Света Гора. Когато Тя стъпила на сушата, идолите сами паднали и се разрушили. Благословила това място и там досега има манастири от всички православни народи. Света Гора се нарича Градина на Майката Божия на земята.

Гонителите на вярата търсели начин да Я погубят, но Бог Я пазел. Дошло време да се пресели във вечния живот, според някои църковни учители, когато била на 69 години, в 55-та година от Рождество Христово. Христос Й известил, а Тя искала още веднъж да види апостолите, които били пръснати в различни страни на проповед.

По чуден начин всички се събрали в дома Й в град Йерусалим. Отсъствал само апостол Тома. Тъгували, че ще се раделят с Майката Божия. Тя ги утешавала майчински и ги наставлявала след погребението Й отново да отидат да проповядват.

Лежала на украсен одър. Благоухание изпълвало стаята. Изведнъж като че ли покривът над стаята се разтворил. Явил се Христос и приел светлата Й душа. По Нейно желание била погребана в Гетсиманската градина, където били Нейните родители.

На третия ден след погребението дошъл апостол Тома. Пожелал за последен път да види света Богородица. Като отворили гроба, се оказало, че той е празен. С тялото си Майката Божия се преселила във вечния живот.