kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 юни - свети апостоли Петър и Павел

Posted in Жития.

june.29-sv.ap.Petur i PavelСвети апостол Петър, брат на апостол Андрей, бил от рибарското градче Витсаида в Галилея. Изкарвал прехраната на семейството си с риболов на Генисаретското езеро. Бил необразован, но строго спазвал всички Божии заповеди. Христос дошъл на брега на езерото. Двамата братя, възпламенени от любов към Бога, Го последвали.

Христос обикнал Петър заради неговото простодушие. Когато Спасителят попитал за какъв Го мислят човеците, апостол Петър отговорил: „Ти си Христос, Син на Живия Бог“.

Когато някои от придружващите Христос по време на проповедите Му се смутили и си тръгнали, Той попитал най-приближените си дванадесет ученици:

- Да не би и вие да искате да си отидете?

- Къде да отидем, Господи. Ти имаш думи за вечен живот – казал апостол Петър.

По нрав бил пламенен. С цяло сърце приел Христос за Бог и не се отделял от Него. Когато веднъж ловели риба в Генисаретското езеро, се разразила голяма буря. Имало опасност корабът им да потъне. Всички се изплашили, защото тогава Христос не бил с тях.

Като Бог Той знаел всичко. Явил се, укротил бурята и идвал по водата към тях. Апостол Петър също искал да ходи по водата, за да Го посрещне, но започнал да потъва. Извикал:

- Господи, спаси ме!

А Спасителя му казал:

- Маловерецо, защо се усъмни – и му подал ръка, за да го задържи.

След като Дух Свети слязъл над апостолите, той вече без срах изповядвал вярата си. Но преди това не бил укрепен свише. Когато Христос бил предаден от Иуда и поведен на съд, апостолът три пъти се отрекъл от Него поради срах от евреите, за което после горчиво плакал и се разкайвал.

17 юли – Света Марина

Posted in Жития.

Света Марина се родила в град Антиохия в Мала Азия. Майка й починала скоро след раждането й. Баща й, Едесий, бил идолски жрец. Той я поверил на една кърмачка да я отгледа. Тя живеела в съседното село на 15 км от града.

Настъпило жестоко гонение на християните. Много от тях се криели в околностите на града, облечени като просяци. Марина, като станла на дванадесет години, чула от тези странстващи християни за Иисус Христос, Единия Бог. Като й разказали за Него, тя презряла мъртвите богове и с цяло сърце приела чистата вяра.

Искала да се кръсти, но нямало християнски свещеник. А баща й, като научил, че е християнка, престанал да я счита за своя дъщеря, дори я намразил. Когато Марина навършила петнадесет години, блестяла с удивителна красота.

Един ден излязла на полето да нагледа стадото на баща си. Случило се, че на пътя срещнала управителя на областта, който бил известен с жестокостите си спрямо християните. Той отивал в Антиохия да измъчва непокорните, които презирали идолите.

Като видял Марина, той се пленил от красотата й. Спрял се и започнал да я разпитва.

- От кой род си, девойко, и какво е името ти?

Тя се помолила Бог да я научи какво да му отговори, а той продължил:

- Пленен съм от красотата ти. Желая да ми станеш съпруга. Ако си робиня, ще те откупя.

- Аз съм Христова рабиня. Вярвам в Единия Бог, Създател на небето и земята – смело заявила тя.

Като чул, че е християнка, той наредил на войниците да я вземат и да я отведат в града, но да не се отнасят грубо с нея. Тя знаела какво я чака и по пътя се молела Бог да я укрепява.

4 август - Свети седем отроци от Ефес

Posted in Жития.

Sv.Sedem otroci ot EfesРимският император Деций, който управлявал към средата на III век, жестоко гонел християните. Някои били принуждавани насила да принасят жертви на боговете. Други смело изповядвали вярата си и страдали за Христос. А трети бягали в планините и се укривали.

Седем отроци момци от Ефес, главен град на Икония в Мала Азия, все от видни родове, се укрили в една пещера в планината. Те имали високи военни чинове. Като узнал за това, императорът наредил да им отнемат воинските звания и да затрупат пещерата с камъни. Между изпълнителите на царската заповед имало двама християни. Те сложили сред камъните метални плочки, на които написали имената на живопогребаните момци.

Бог дал на младежите смъртен сън. Запазил ги цели две столетия. Пробуждането им станало, когато се появили лъжеучители в Църквата, които отричали възкресението на мъртвите.

Стопанинът на нивата в планината, където била затрупана пещерата, решил да направи ограда на овцете си. За строежа работниците взимали от камъните, с които някога бил затрупан входът на пещерата. Вече било напълно забравено, че там са зазидани седемте момци.