kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Себелюбивият великан

Posted in Приказки и разкази.

Sebeljubiviat-velikan

Таня Димитрова, 2 клас

Всеки следобед, на връщане от училище, децата се отбиваха да поиграят в градината на великана. Това бе голяма, хубава градина с мека зелена трева. Тук-там от тревата се издигаха цветя и имаше дванадесет праскови, които напролет се покриваха с цвят, а наесен даваха богат плод. Птичките кацаха по дърветата и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха игрите си, за да ги послушат.

— Колко щастливи сме тука! — викаха си те едно на друго.

Един ден великанът се завърна. Беше отишъл на гости при своя приятел, огромния корнуолски човекояд, и беше останал при него седем години. След като седемте години бяха изминали и бе казал всичко, което имаше да казва, той реши да се върне в собствения си замък. Като си дойде, видя децата да играят в градината.

— Какво правите там? — извика той с много груб глас и децата се разбягаха. — Моята градина си е моя градина — продължи великанът. — Всеки може да разбере това и аз не ще позволя никому да играе в нея освен самият аз.
После я загради от всички страни с висока стена и сложи табела:

НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ

Той беше много себелюбив* великан.

Бедните деца нямаха сега къде да играят. Опитаха се да играят на пътя, но той бе прашен, осеян с остри камъни и не им се хареса. Те обикаляха около високата стена, когато излизаха от училище, и си приказваха за прекрасната градина от другата й страна.

— Колко щастливи бяхме там! — казваха си те.

После дойде пролетта и по цялата страна имаше цветенца и птиченца. Само в градината на себелюбивия великан бе още зима. Птичките не искаха да пеят в нея, понеже нямаше деца, а дърветата забравиха да цъфнат. Веднъж едно хубаво цвете подаде глава от тревата, но като видя табелата, стана му толкова мъчно за децата, че отново се скри под земята и потъна в сън. Единствените, които бяха доволни, бяха снегът и мразът.

— Пролетта е забравила тази градина — викаха те — и ние ще си живеем тук цяла година!

Снегът покри земята, а мразът посребри всички дървета. Те поканиха северния вятър да им дойде на гости и той дойде. Ревеше по цял ден из градината и събори шапките на комините.

— Не мога да разбера защо пролетта е толкова закъсняла — казваше себелюбивият великан, седнал пред прозореца и загледан навън към своята студена бяла градина.

Но пролетта не дойде изобщо, нито пък лятото. Есента даде златен плод във всяка градина, ала в градината на великана не даде нито един. И там все си оставаше зима и северният вятър, и мразът, и снегът кръжаха между дърветата.

Една сутрин великанът лежеше буден в леглото, когато чу някаква хубава музика. Тя прозвуча много сладко и той реши, че сигурно наблизо минават царските музиканти. Всъщност това беше само една малка птичка, която пееше пред неговия прозорец, но той толкова отдавна не беше чувал птичка да пее в градината, че му се стори да е най-хубавата музика на света. Тогава северният вятър спря да реве и чудно ухание го лъхна през широко отворения прозорец.

— Пролетта, изглежда, е дошла най-после — рече великанът, скочи от леглото и погледна навън.
Какво видя той?

Той видя най-изумителна гледка. През малка дупка в стената децата се бяха промъкнали в градината и насядали по клоните на дърветата. На всяко дърво, което можеше да види, имаше по едно малко дете. А дърветата се бяха така зарадвали, задето децата са пак при тях, че се бяха покрили с цвят и нежно размахваха клони над главите на малките. Птичките прехвърчаха насам-натам и чуруликаха от възторг, а цветята надзъртаха през зелената трева и се смееха. Картината беше възхитителна; само в единия ъгъл бе още зима. Това беше най-далечният ъгъл на градината и там стоеше едно момченце. То беше тъй малко, че не можеше да стигне клоните на дървото и обикаляше около него с горчив плач. Бедното дърво бе още цялото покрито със скреж и сняг и северният вятър духаше и ревеше над него.

— Покатери се, момченце — казваше дървото и навеждаше клоните си, колкото можеше по-надолу, но момченцето бе твърде мъничко.

И докато гледаше навън, сърцето на великана се стопи.

— Колко съм бил себелюбив! — каза той. — Сега зная защо пролетта не е искала да дойде тука. Аз ще сложа това бедно момченце навръх дървото, а след това ще съборя стената и мойта градина ще бъде детско игрище за вечни времена. — Той наистина съжаляваше за предишната си постъпка.

Тогава великанът слезе полекичка долу, отвори съвсем тихо входната врата и влезе в градината. Но когато го видяха, децата така се уплашиха, че избягаха и в градината отново настъпи зима. Само мъничкото момченце не избяга, понеже очите му бяха така пълни със сълзи, че не можа да види приближаващия се великан. А великанът тихичко пристъпи зад него, взе го нежно в ръка и го сложи на дървото. И дървото веднага се покри с цвят, птичките долетяха и запяха на него, а момченцето протегна двете си ръце, обви ги около врата на великана и го целуна. А другите деца, когато видяха, че великанът не е вече лош, се върнаха тичешком и заедно с тях се върна пролетта.

— Сега това е ваша градина, дечица — каза великанът, взе огромна брадва и събори стената.

И по пладне, на път за пазара, хората видяха великана да играе с децата в най-хубавата градина, която бяха някога виждали.

Те играха целия ден, а вечерта дойдоха да пожелаят на великана лека нощ.

— Но къде е вашето другарче? — попита той — Момченцето, което сложих на дървото. — Великанът го беше обикнал най-много, понеже то го беше целунало.

— Не знаем — отговориха децата. — Отишло си е!

— Трябва да му кажете утре непременно да дойде — каза великанът. — Ала децата отвърнаха, че не го знаели къде живее и никога не го били виждали преди, и великанът много се натъжи.

Всеки следобед, когато училището ги пуснеше, децата идваха и играеха с великана. Ала момченцето, което беше обикнал, не се мярна никога вече. Великанът бе много добър с всички деца, но въпреки това копнееше да види първото си приятелче и често говореше за него.

— Как бих искал да го видя! — казваше той.

Минаха години и великанът много остаря и изнемощя. Не можеше вече да тича и да играе, затова седеше в огромно кресло, гледаше децата и техните игри и се възхищаваше на градината си.

— Аз имам много хубави цветя — казваше той, — но децата са най-хубави между всички цветя.

Една зимна утрин великанът се обличаше и погледна през прозореца. Той не мразеше зимата сега, понеже знаеше, че тя не е нищо друго освен спяща пролет и че цветята си почиват.

Изведнъж той затърка очи в изненада и продължи да се взира и да се взира. Това наистина бе удивителна гледка. В най-далечния ъгъл на градината стоеше дърво, цяло покрито с хубав бял цвят. Клоните му бяха златни и сребърни плодове висяха от тях, а под него стоеше момченцето, което беше обикнал.

Зарадван, великанът изтича долу и изскочи вън в градината. Но когато дойде съвсем наблизо, лицето му се зачерви от гняв и той каза:

— Кой е посмял да те нарани? — Защото върху дланите на момченцето имаше следи от два гвоздея** и следи от други два гвоздея имаше на крачетата.

— Кой е посмял да те нарани? — извика великанът. — Кажи ми, та да взема меча си и да го убия!

— Недей! — отговори детето. — Това са раните на любовта.

— Кой си ти? — попита великанът. Странно благоговение го обзе и той коленичи пред малкото дете.
А детето се засмя на великана и му каза:

— Ти ми позволи веднъж да играя в твоята градина; днес ще дойдеш с мен в моята градина, която е раят.

И когато дотичаха същия следобед, децата намериха великана да лежи мъртъв под дървото, целият покрит с бял цвят.

По Оскар Уайлд

*себелюбив – който обича само себе си
**гвозвей – пирон

 

Градината на великана е всъщност нашето сърце. Ако сме себелюбиви и издигнем високи огради около себе си, ако не обичаме никого и страним от всички, то в нашето сърце ще бъде вечна зима. Ще бъде студено и безрадостно. Но ето, великанът разбрал грешката си и приел мъничкото детенце в сърцето си, а след него и всички други.

Сам Господ Иисус Христос е казал: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема;"(Мат.18:5) Затова трябва да знаем, че когато отваряме с любов сърцето си за другите, заедно с тях приемаме и Бога. И така, в края на приказката, великанът отново срещнал момченцето, но този път разбрал, че то не е обикновено, а е самият Христос.

 

Рисунките са на ученици от II клас на НУ "Васил Друмев" гр.Пазарджик, изучаващи предмета "Религия".