kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Цял ден сняг валя

Posted in Приказки и разкази.

Симона Гацева-1клас 
 
 
 
Цял ден сняг валя, валя,
премени земята.
Тихо над гори, поля
пада нощ пресвята.
 
Нощ на Рождество е тя,
на любов и слава!
Витлеемската звезда
над света изгрява.

 Асен Босев

 

  Симона Гацева 7 год.                                

Коледа

Posted in Приказки и разкази.

Коледа-Н.Фурнаджиев

Летят в небето снежни пеперуди,
снегът покрива вече всичко вън,
когато утре рано се пробудим,
до нас ще стигне светъл, чуден звън.

Камбани ще гърмят в таз утрин свята,
ще бъде радост в хорските сърца -
че в тоя ден дошъл е на земята,
Христос - другар на всичките деца.

Дошъл е Той при нас, за да ни учи
да страдаме за другите в света,
сърцата ни за обич да отключи
към хората и всичките неща.

Затуй сега земята тъй е бяла,
че иде ден пречист, велик и нов,
на хората в душите е изгряла
звездата на Христовата любов.

Никола Фурнаджиев

 

 Михаела Дречева 7 год.

Звездата

Posted in Приказки и разкази.

Lidia Dicheva 10

Лидия Дичева, 10 год.

   Зад широките Месопотамски равнини, на изток от Ливан, в една ясна нощ, когато небесата бяха засипани с лъскави звезди, които трептяха като живи брилянти, в тишината на заспалия свят изгря ненадейно една нова звезда.

   Тая звезда, която до тогава никое човешко око не беше виждало, беше звезда велика, ясна и лъчезарна, като едно малко слънце, и нейният силен блясък правеше да бледнеят околните звезди, що трептяха по високото небе.

   И тая звезда се показваше на запад.

   Човеците, които я видяха, се удивиха. И разнесе се скоро мълва за появяването й по всички градове и села на царството. И чудеха се всички и се питаха, какво означава това небесно знамение.

   И никой не знаеше.

   И на петата нощ слухът за чудесната звезда достигна до ушите на тримата знаменити и славни мъдреци на Халдея, човеци вещи в писанията, които умееха да гледат в бъдещето и да четата в съкровените му тайни.

   И когато видяха и те звездата, удивиха се твърде и се смутиха. Защото никой от тях не можеше, въпреки дълбоката си мъдрост, да отгатне, какво явява на вселената това ново небесно светило. И си рекоха един на друг:

Лосинските грънчари

Posted in Приказки и разкази.

Losinski 1

Цяло лято грънци правели лосинските грънчари и почнела ли да жълтее шумата на тополите, впрягали конете и хайде – едни към Велен, други към Ленда и Морена...

- Лооосински грънцииии... Лооосински грънци вземайте!

И излизали хората: един паници иска, други подница1, гърнета ли не щеш, кани, танури2...

- Абе имаше един майстор – подпитвали купувачите, - един такъв, с побелели вежди...

- Остаря той – отговаряли грънчарите. – Остаря и не излиза...

- Хубави работи носеше – цъкали хората с език. – Такива работи вече няма...

- Какво хубаво искате от една паница! – мръщели се грънчарите. – Да сипеш мляко и да не тече – това е хубава паница!

- Абе така е – отговаряли купувачите, ама в неговите паници и вода да сипеш, ще мислиш, че е мляко.

И грънчарите, като не знаели какво да отговорят, подкарвали конете и пак това „Лооосински грънци”, докато някой отново ги ядоса:

- Не са това лосински гънци, лосински грънци прави оня старец с белите вежди!

- Като толкова го харесвате, идете си вземете от него – викали грънчарите. – Ние ви ги носим на крака, а те, стареца, та стареца!... Идете си вземете от стареца!

- Що да не идем! – изпречил се един мъж, по занаят каменоделец. – За такива грънци си заслужава да идеш и отвъд Лосина!

Очите на скъперника

Posted in Приказки и разкази.

Vasilia Metodieva 10

Някога, зад девет чак царства,
зъл и страшен цар царувал.
Под дворци и крепости високи
имал скрити зимници дълбоки
със злато и скъпи даровé.

Но душа му нямала насита
на богатства и пари безброй.
И последната парица
от народа взел насила той.
Заповед разпратил вред: кой каквото има,
сам да го даде в хазната незабавно.
Инак – смърт очаква го безславно!

Гръмнала навсъде злата вест –
от дома на просяка злочест
до юнака в планините сини.
Слисали се кой какво да чини.

Ала царска дума е това!
Вдига ли се срещу цар глава!
Всички бедни и богати
носели, каквото имат,
в царските палати.

Василия Методиева, 10 год.