kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

ВО ИСТИНА ВОСКРЕСЕ!

Posted in Приказки и разкази.

1649415259494През тази година пролетта се разцъфна през Страстната седмица. Село Топола замириса на цвят и тъй се укроти под топлото слънце, че бръмченето на пчелите се носеше из побелелите градини като песен. Селяните слушаха гласовете и стъпките на пролетта, чувстваха щедрата ръка на Бога, но не се радваха. Свещеникът на селото беше тежко болен и всички го очакваха всеки миг да предаде Богу дух.

На Велики петък тревогата на селото мина всяка граница. Нима няма да има Възкресение в Топола? На Великден няма ли да чуят песента на камбаната да ечи над покаралите ниви?... Още от сутринта из улиците забързаха жени и зашушкаха с опечалени лица:

- Наистина ли е умрял?

- Още бере душа.

- На личен ден[1] ще склопи очи[2].

-  Праведните винаги умират на лични дни!...

Жените накъсаха от градините лалета, кандилки, пчелина[3] и други зеленини, приготвиха свещи и зачакаха да чуят тъжния удар на камбаната. Но до обяд поп Никола се бори с болестта си и вместо да издъхне, заспа дълбок, укрепителен сън. Голямата дъщеря на свещеника излезе на двора, усмихна се на слънцето и тихо каза на жените, които угрижени чакаха около портата:

-  Татко заспа! – и от радост се разплака.

По-нетърпеливите разбраха, че е вече умрял, пръснаха се из дворовете и разнесоха скръбната вест. Трима души от селските първенци, приятели на свещеника, веднага тръгнаха към къщата му, за да целунат студената му ръка. Щом влязоха в попския двор, наведоха глава и бавно се насочиха към отворената врата. На прага ги посрещна жената на свещеника и тихо им рече:

Благословен гост

Posted in Приказки и разкази.

007Беше през нощта срещу Нова година.

У чичо Мартинови тъкмо се канеха да вечерят. Голямото му момиче поливаше на бащата да измие ръцете си, а по-малките бяха наклякали около зачервената гореща баница и гледаха кому какво ще се падне в баницата. В корите имаше сложена златна пара, наречена на къщата, и дрянови пъпки за нивите, за воловете, за кошарата с овцете, пчелина и други неща.

Чичо Мартин избърсваше ръце, когато навън залаяха кучетата и чу се вик откъм портата. Домакинът скочи да види кой вика навън по това късно време.

Пред портата стоеше чужд човек. Това беше дядо Матейко, просякът. Тръгнал късно от съседното село, изгубил пътя из снега и мъглата и сега молеше да го приемат да нощува у тях.

— Влез, дядо Матейко, влез! — викна му чичо Мартин, като отвори залостената порта и поведе стареца към къщата. — Тъкмо навреме идваш. Ето и вечерята е готова и топла баница те чака. Стори място, жено, да се сгрее старецът, че е премръзнал — обърна се той към жена си.

Стринка Мартиница отстъпи, но погледна недоволна мъжа си и му прошепна:

— Откъде пък се взе тъкмо сега! Какво ще го правим?

— Няма нищо, жено — отвърна стопанинът, — ще го настаним. Гост ни е.

Старецът се подсуши, съгря се, поотпусна се. Сложиха вечерята. Дойде ред и до баницата с дряновите пъпки. Мартиница все повече се мръщеше. Тя пак пошушна на мъжа си:

— Мартине, не е ли по-добре да раздадем баница най-напред на децата — вътре са наречените пъпки, а подире, каквото остане, ще дадем и нему?

Но Мартин не склони.

— Не бива — рече той, — който е на трапезата ни, ще дели и щастието ни с нас.

Раздадоха резените. На Матейко просяка се падна кошарата с овцете!

— Видяхте ли! — изсмя се от цяло гърло чичо Мартин. — Поличба е, нали тази нощ го няма овчаря. Матейко ще спи на леглото му в кошарата. Тъкмо тази нощ стадото ще е негово!

Така и стана: отведоха стареца да спи в кошарата, на леглото на овчаря.

Легнаха си и Мартинови. Заспа цялото село. Мина така доста време. Наближаваше полунощ. Изведнъж навън, откъм кошарата, се раздаде силен вик:

— Юря, бре хора! Юряя!

Чичо Мартин скочи, грабна пушката си и изскочи навън. Пред вратата бяха се сврели кучетата и скимтяха изплашени.

Мартин разбра, че гласът идеше откъм кошарата. Викаше Матейко просякът:

— Ей го, бе Мартине! Ето го, бе хора! Вълк, вълк влезе в кошарата!

Мартин прилепи очи до плета. Наистина, в ъгъла на кошарата беше се свило нещо живо и оттам светеха две червени пламъчета — очите на лютия звяр.

Чичо Мартин провря пушката през плета, прицели се и гръмна. Чу се страшен рев; нещо сиво подскочи в мрака, преметна се и падна неподвижно на земята.

Надойдоха и отвън селяни и разбраха какво е станало. Вълкът беше се прехвърлил в кошарата, но подплашен от виковете на стареца, не успял да прескочи назад високата ограда и загина!

— Видите ли — клатеше глава на другия ден чичо Мартин и говореше весело, — нали ви казах аз: всеки гост е благословен пратеник!

Георги Райчев

Българинът е известен със своето гостоприемство. Това не е просто обичай или традиция, а белег за дълбоко залегналата християнска нравственост у нашия народ. В Стария и Новия завет има многобройни примери на гостоприемство, та дори свети апостол Павел открито ни увещава: "Братолюбието да пребъдва между вас; страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангели." (Евр 13:1-2) И наистина, проявата на християнска любов към ближния привлича небесната благодат към нас и Бог, заедно с нашия гост, пребивава на трапезата ни и в дома ни. Да си пожелаем много хубави празници, които да споделим с обич и вяра!

Футболисти

Posted in Приказки и разкази.

futbolisti01Училищният звънец удари и тозчас глухите коридори се изпълниха с трополене на крака и детски глъч. Настъпи голямото междучасие и всеки бързаше към двора и училищната лавка.

Най-силни и радостни викове се чуха откъм вратата на 3 б клас. След междучасието децата имаха физическо и нямаха търпение да стигнат футболния терен.

-  Стефане, ела тук! - изкомандва високо дете с щръкнала коса. По нея още личеше намазания сутринта гел. - Ето ти пари, иди отсреща до магазина и купи десет сникърса за футболистите. И една кока-кола - за мен.

- Но, Наско, не ни е позволено да излизаме от двора – промърмори Стефан.

Атанас не се трогна. Той бръкна в джоба си и извади банкнота от 20 лв. Очите на децата се ококориха при вида на толкова много пари. Детските личица гледаха със завист своя съученик - толкова беше наперен, с модерна прическа, с лъскави маратонки, на ръката му още личеше времената татуировка, която му бяха направили лятото на морето в Гърция. Неслучайно той се смяташе за тартор в класа и се беше провъзгласил за капитан на футболния отбор.

- А, бе, чуваш ли какво ти казвам? Или искаш да останеш без сникърс? И дори от отбора може да бъдеш изключен!

Стефан наведе глава, взе парите и тръгна бавно.

-  Побързай! Ние отиваме на игрището и ще те чакаме там - извика след него Атанас.

-  Насе, ама днес Иван отсъства - обади се едно момче с очила. - Оставаме девет. Да поканим Страхил, иначе няма да сме равни.

Атанас погледна към Страхил и свъси вежди.

-  Тоя ли, бе? Той не става за футболист. Виждал ли си го някога да носи футболен екип? А маратонките му са едни такива - никакви. Черни, без марка. Скука! Все учи и си седи в квартала. Някога да е идвал с нас да обикаля из града? Махни го! Никой не го иска за приятел. Аз не го искам за приятел!

-  Аз го... – понечи да каже нещо момчето, но се сепна. - Ама как ще играем петима на четирима? Няма да е честно - каза пак момчето и бутна очилата си нагоре. От притеснение, че спори с капитана на отбора, или от нещо друго, се беше изпотил.

-  Добре, бе, стига си мрънкал! Ама ще е от другия отбор. При мене не го искам.

Ангел

Posted in Приказки и разкази.

angel2"В полунощ на небето ангел летял

и тихичка песен той пял."

Лермонтов

 

Из тихите нощни небеса кроткият ангел на благата вест летеше радостно.

Летеше радостно той из нощните небеса и разнасяше из въздуха слово на радост и на утеха.

И викаше: „Христос воскресе!“

И това слово изпълваше с тържествен трепет пробудената твар, небесата, звездите, планините с техните зверове, широките морета с подводните жители на тъмнините им.

Христос воскресе!

При тая вест цялата природа тръпнеше от тиха радост.

И ето, кроткият вестител от небесата се понесе ниско над земята, повтаряйки с трепетен глас сладките думи.

Мина над бедната колиба на сиромаха, викайки: „Христос воскресе!“

Сладостно чувство от непривична радост изпълни угрижената душа на сиромаха, лицето му се проясни и той отговори.

– Воистину воскресе!

Стихотворения за Великден

Posted in Приказки и разкази.

Velikden6КЪМ ВЪЗКРЪСНАЛИЯ

О, Христе, чрез Твойта скръб
внесе радост Ти в света
и чрез Твоя подвиг скъп
ни отключи вечността.
 
С разпнати на кръст ръце
всички ни накуп събра
и във всякое лице
ни показа брат, сестра.
 
Наш`то бреме Ти кат роб
взе на Своите плещи
и чрез собствения гроб
всички ни обезсмърти.

            Арх. Серафим Алексиев

 

ВЕЛИКДЕН

Velikden2Звън звъни. Камбанен звън
глъхне над полето.
Колко светло е навън
по земята, по небето!
 
В улиците – пълно свят,
свещ до свещ в ръцете.
Ден божествен, ден пресвят,
ден на вековете.
 
Тук старица и старик,
там юнак изпъчен.
До усмихнатия лик
стъпва лик измъчен.
 
Ала колко много в тях
вяра и надежда!
Нито сенчица от грях
от очите не поглежда.
 
Че възкръсна днес в света
Правдата, Доброто.
Ден на свята красота
и в сърцето, и в челото!

Стилиян Чилингиров

 

Velikden3ВЕЛИКДЕН

Чуйте, деца, там в небесата
ангели пеят с пълни гърди!
Радостно пляскат, махат с крилата-
днес Господ човеците в рая качи.
 
Вижте, деца, тук на земята
храмове греят с небесни лъчи!
На хората пълни с любов са сърцата-
Господ ги всички добри днес твори.
 
Че днес е Великден! Празник небесен!
Днеска Христос и смъртта победи!
Няма друг ден като този чудесен
и нивга сърцето кат днес не трепти!

                                              Благо Игов

 

Velikden4ВЕЛИКДЕН

Звънтят великденски камбани,
разнасят благослов,
далеч отеква бодрий зов
на звуци разлюляни.
 
Прииждат в празнични премени
под Божия покров
жени, мъже – с една любов,
с една надежда сгряни.
 
Ръцете пазят свещи в длани,
в очите чуден плам
сами сърца им днес са храм
от вяра озарени.

Христо Борина

 

 

Velikden5ВЕЛИКДЕН
 
Леко топли юг повява
и за пролет ни шепти,
черни свод се разведрява –
разведрява и блести.
 
Пак отново ни здрависва
златният Небесен цар,
и засмяно ни поднася
благодатния си дар.
 
Звън черковен се понесе
и за празник ни зове:
- Благият Христос възкресе, -
пеят сладки гласове.
 
                Трайко Симеонов
 

Velikden1ВЕЛИКДЕН
 
Днес, радостен, прегръщам пролетта,
изпращам зов на всяко ято птички
и с любовта човешка на Христа
днес искам да обичам всички, всички.
 
Па нека обезправени в света                
ний, вярващите, да сме тъй самички –
ах, с любовта човешка на Христа
днес искам да обичам всички, всички.
 
Защото виждам: иде славен ден
на светло Възкресение Христово –
и камъкът ще бъде отвален,
и правдата ще възсияй отново.
 
И днес съм радостен и възроден,
сърцето ми за обич е готово: –
о, камъкът ще бъде отвален
и правдата ще възсияй отново!
 
Димитър Подвързачов